Jeugd

Jeugdhulp is er voor ouders die hulp bij het opvoeden en opgroeien nodig hebben. Dat kan in vele vormen: van informatie en advies tot het opnemen van een kind in een instelling voor een speciale behandeling. De hulp kan gericht zijn op het kind maar ook op het gezin zelf. Het kan gaan om tijdelijke of structurele vraagstukken op het gebied van opvoeden en opgroeien, (geestelijke) gezondheid en kinderen met een beperking.

Om ondersteuning te krijgen moet u contact opnemen met het sociaal team in uw wijk of dorp. Een medewerker van het sociaal team heeft ook contact met de kinderopvang en de school van uw kind. U kunt ook via die weg vragen stellen.

Uitgangspunt van de Jeugdwet is dat ouders de belangrijkste personen zijn voor het opgroeien en opvoeden. De hulpverlening zal daarom in principe nooit de opvoeding overnemen. De hulp wordt daarom samen met de ouder bepaald. We verwachten dan wel dat ouders hun rol als opvoeder op een verantwoorde wijze (gaan) uitvoeren. Ook vinden we het belangrijk dat de omgeving van het kind een bijdrage levert. Hoe we dat gaan doen beschrijven we samen met de ouders in een plan. Wij verwachten van de ouders dat zij er voor zorgen dat wat in het plan staat ook wordt uitgevoerd. Hiervoor krijgen zij ondersteuning vanuit het sociaal team.

Vragen over Jeugdhulp

Wat is ambulante jeugdhulp?

Ambulante jeugdhulp is hulp aan gezinnen met kinderen die problemen hebben, zoals bijv. spijbelen, ruzie met ouders of een lichte depressiviteit. De hulp wordt thuis geboden. Het gaat om kinderen en jongeren tot 18 jaar. Het kind woont gewoon thuis en kan naar school of werk. Het kind heeft regelmatig een afspraak met een jeugdhulpinstelling. Soms krijgen ook de andere gezinsleden hulp.

Wat is pleegzorg?

Bij pleegzorg nemen pleegouders (tijdelijk) de opvoeding en verzorging van een kind op zich. Deze vorm van opvang blijft het dichtst bij de natuurlijke gezinssituatie. Er zijn verschillende soorten pleegzorg, zoals vakantiepleegzorg, weekendpleegzorg, dagpleegzorg, pleegzorg in crisissituaties en pleegzorg voor langere tijd. Eigen familie en bekenden kunnen een kind ook opvangen, de zg. netwerkpleegzorg.

Als in overleg tussen ouders, het kind en hulpverleners wordt besloten dat het kind beter tijdelijk bij andere ouders kan wonen, dan zal de gemeente dat moeten goedkeuren. Dan spreekt men van vrijwillige pleegzorg. Zijn de ouders het hier niet mee eens, maar is de thuissituatie van het kind niet veilig genoeg? Dan kan via Veilig Thuis/AMHK en de Raad voor de Kinderbescherming een verzoek tot Onder Toezichtstelling en Uithuisplaatsing bij de rechter ingediend worden.
De gemeente doet een verzoek tot onderzoek bij de raad van de kinderbescherming en deze geeft advies aan de rechtbank.

Bij toekenning daarvan wordt een voogd aangesteld. De gemeente heeft voor voogdij een contract met een gecertificeerde instelling. Een kind komt ook dan vaak in een pleeggezin. Er is een pleegvergoeding. Het Rijk bepaalt de hoogte van de vergoeding. De hoogte van de pleegvergoeding is dus niet afhankelijk van de gemeente waar u woont.

Wat is jeugdgezondheidszorg?

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) is een landelijk preventief gezondheidszorgpakket voor jeugd. Het wordt onder  verantwoordelijkheid van de gemeente aangeboden aan alle kinderen en jongeren tot 18 jaar. De GGD of thuiszorgorganisatie (zoals de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige) nodigt u en uw kind regelmatig uit op het consultatiebureau of op school. Deze organisaties bieden:

  • Ondersteuning bij de verzorging, ontwikkeling en opvoeding van uw kind.
  • Informatie en advies.
  • Vroegtijdige signalering van afwijkingen (en zo nodig een doorverwijzing).
  • Controles van de groei, gezondheid en leefstijl van uw kind.
  • Vaccinaties.

Wat is gesloten jeugdhulp?

De gemeente is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de machtigingen gesloten jeugdhulp. Zij moeten ervoor zorgen dat er instellingen zijn die de machtigingen voor jeugdigen uit hun gemeente kunnen uitvoeren. De machtiging gesloten jeugdhulp aanvragen bij de kinderrechter. gebeurt voortaan door gecertificeerde instellingen die de jeugdige ondertoezicht hebben of over wie ze de voogdij uitoefenen. Gemeenten geven die machtigingen niet zelf, dat doet de kinderrechter voordat een jeugdige geplaatst mag worden in een instelling voor gesloten jeugdhulp. Een kinderrechter doet dat alleen bij een combinatie van:

  • ernstige opvoed- of opgroeiproblematiek;
  • gevaar dat de jeugdige zich aan de zorg onttrekt of aan de zorg onttrokken wordt. Dit blijft hetzelfde als vóór 2015.

Een kinderrechter kan een voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdhulp geven waarin voorwaarden staan. Als de jeugdige zich aan de voorwaarden houdt, hoeft hij of zij niet (terug) naar de instelling voor gesloten jeugdhulp. De rechter geeft deze machtiging alleen als de jeugdige het met de voorwaarden eens is.

Wat is verblijf in een jeugdinstelling?

Verblijf wil zeggen dat een kind of jongere dag en nacht in een instelling is. Men noemt dit ‘residentiële jeugdhulp’. Deze hulp kan vrijwillig of gedwongen zijn. De groepen kunnen open en besloten zijn. Kinderen wonen bijvoorbeeld (tijdelijk) in een instelling vanwege opvoedproblemen, psychische problemen of een verstandelijke beperking.

De veiligheid en welzijn van het kind staan voorop. Wanneer het niet anders kan, dan wordt dwang en drang toegepast. Maar we streven er altijd naar om zo snel mogelijk weer een normale veilige opvoedsituatie te realiseren.

Wat is Jeugd-GGZ

Jeugd-GGZ is de behandeling van psychische problemen of psychiatrische aandoeningen bij kinderen en jongeren. De gemeente is verantwoordelijk voor de jeugd-GGZ. Ook als de behandeling langere tijd duurt. Dit staat in de Jeugdwet. Jeugd-GGZ zit  niet in het pakket van de zorgverzekering; u kunt zich hier niet voor verzekeren. Gemeenten zorgen voor de kwaliteit, toegang en beschikbaarheid van hulp aan jongeren met psychische problemen en stoornissen.
Een klein deel van de jeugd-GGZ blijft de zorgverzekeraar betalen, namelijk:

  • Behandeling van lichte psychische klachten door de huisarts of praktijkondersteuner GGZ.
  • Medicijnen tegen psychische aandoeningen voor jongeren die niet in een instellingzitten (ofwel: medicijnen die u zelf met een recept bij de apotheek kunt ophalen).

Wat is kortdurend verblijf?

Kortdurend verblijf is logeren in een zorginstelling, maximaal drie etmalen per week.

Wat is intensieve kindzorg?

Intensieve kindzorg is zorg voor kinderen met ernstige medische problemen en/of beperkingen. Het is een combinatie van bijvoorbeeeld verpleging, persoonlijke verzorging en begeleiding.De zorg kan thuis, in een kinderhospice of in een kinderdagverblijf gegeven worden.

Wat is wijkverpleging?

Wijkverpleging is bijvoorbeeld: wondverzorging, een injectie geven of thuisbeademing. Uw kind krijgt te maken met de wijkverpleegkundige. De zorgverzekeraar gaat deze zorg vergoeden.

Wat is begeleiding en/of persoonlijke verzorging en/of verpleging op school?
Dit is extra ondersteuning, bovenop de zorg die school biedt. De gemeente  is verantwoordelijk voor begeleiding en persoonlijke verzorging. Dit staat in de Jeugdwet. Gemeenten regelen de ondersteuning met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs.
Verpleging tijdens onderwijs valt vonder de zorgverzekering. Hierover moet u wel zelf de afspraken maken met school.

Wat is zorg met verblijf?

Dit is wonen met zorg in een AWBZ-instelling. Uw kind woont bijvoorbeeld in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking, een zintuiglijke beperking of een meervoudige beperking. Het gaat over zorg voor kinderen en jongeren die ondersteuning krijgen met als doel weer zelfstandig te kunnen leven. Gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk.

Daarnaast is er de Wet langdurige zorg. Die regelt dat kinderen (en volwassenen) die hun leven lang veel zorg nodig hebben, in een zorginstelling kunnen wonen of thuis intensieve zorg krijgen. Deze zorg wordt niet door de gemeente geregeld.

U heeft een vraag?
Wat kunt u zelf doen?
Kan iemand anders helpen?

Is er geen oplossing? Dan is er een vangnet! Via uw sociaal team kunt u samen kijken naar de mogelijkheden.